امیرحسین سبحانی

درباره من

دکتر امیرحسین سبحانی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی محض @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1401/11/8)

استنادات

86

h-index

5

i10-index

4

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1401/11/8)

استنادات

65

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1386

کارشناسی

دانشگاه سمنان

1387-1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1391-1395

دکتری

علم و صنعت ایران

تجارب

مهارت ها

برنامه نویسی ++C

برنامه نویسی متمتیکا

برنامه نویسی میپل

برنامه نویسی متلب

برنامه نویسی Python

spss

Microsoft excel

اولویت های پژوهشی

معادلات دیفرانسیل تصادفی

محاسبات موازی

ریاضیات مالی

نظریه تقریب

موجک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Reliability Modeling and Maintenance Optimization for a Repairable System With Heterogeneity Population
IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY(2022)
رضا احمدی, Shaomin Wu*, ^امیرحسین سبحانی
A signature-based approach for reliability modeling and maintenance optimization of a coherent system
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING(2022)
رضا احمدی*, ^امیرحسین سبحانی
A Numerical Method for Pricing Discrete Barrier Option by CAS Wavelet
پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی سالانه ریاضی ایران(2021-02-15)
^امیرحسین سبحانی*

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
تمرین سری سوم آمار و احتمال مهندسی   (97 بار دانلود)
معادله بسل   (130 بار دانلود)
آنالیز برداری بخش اول   (198 بار دانلود)
ادامه معادلات دیفرانسیل کامل   (211 بار دانلود)
معادله کامل، معادله برنولی، ریکاتی، معادلات مرتبه اول فاقد x، معادلات مرتبه اول فاقد y، و ...
دنباله ها   (225 بار دانلود)
این فایل در تاریخ 10 دی 1400 به روز رسانی شده است.
سری ها   (271 بار دانلود)
این فایل در تاریخ 10 دی 1400 به روز رسانی شده است.
آمار و احتمال مهندسی- فرزانگان- چگالی توام   (334 بار دانلود)
نمرات مربوط به فقط بخش چگالی توام است و از 5 نمره می باشد.
تقریب خطی و دیفرانسیل   (273 بار دانلود)
تقریب خطی و دیفرانسیل
مشتق   (498 بار دانلود)
مروری بر حد   (500 بار دانلود)
نرم افزار R   (172 بار دانلود)
جدول آماری توزیع فیشر F   (463 بار دانلود)
جدول run test   (411 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال سطح- قضیه دیورژانس و قضیه استوکس   (517 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال سطح- قضیه دیورژانس و قضیه استوکس
آنالیز برداری- انتگرال خط و قضیه گرین   (550 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال خط و قضیه گرین
آزمون فرض- زیستی   (325 بار دانلود)
آنالیز برداری   (570 بار دانلود)
برآورد و فاصله اطمینان - زیستی   (322 بار دانلود)
انتگرال دوگانه- قسمت دوم و انتگرال سه گانه   (614 بار دانلود)
خلاصه فرمول های توابع برداری   (510 بار دانلود)
انتگرال دوگانه قسمت اول   (691 بار دانلود)
داده های spss   (282 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت چهارم   (500 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت سوم   (600 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان پایان ترم ریاضی عمومی 2   (437 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان میان ترم ریاضی عمومی 2   (454 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت دوم   (841 بار دانلود)
توابع چند متغیره- قسمت اول   (694 بار دانلود)
مختصات استوانه ای و مختصات کروی   (503 بار دانلود)
رویه های درجه دو   (724 بار دانلود)
مروری بر بردارها، منحنی های درجه دوم، رویه های درجه دوم   (1546 بار دانلود)
توابع برداری بخش دوم   (744 بار دانلود)
توابع برداری- بخش اول   (962 بار دانلود)
منحنی های قطبی خاص   (571 بار دانلود)
مساحت سطح محصور منحنی های پارامتری   (1234 بار دانلود)
مختصات قطبی   (4102 بار دانلود)
به روز شده در 27 بهمن 1399
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس   (595 بار دانلود)
کتاب مارون   (791 بار دانلود)
جدول خلاصه آزمون فرض   (1058 بار دانلود)
در این جدول آزمون های فرض مختلف به صورت خلاصه آورده شده است.
انتگرال غیر عادی نوع اول   (516 بار دانلود)
جدول تبدیل لاپلاس   (395 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- سری های عددی و توانی   (628 بار دانلود)
آزمون فرض   (1219 بار دانلود)
فاصله اطمینان   (1135 بار دانلود)
برآورد، فاصله اطمینان
توزیع های نمونه ای بخش یک   (1345 بار دانلود)
توزیع میانگین، قضیه حد مرکزی و ...
توزیع های نمونه ای بخش دوم   (1372 بار دانلود)
توزیع نمونه ای واریانس، توزیع t-استیودنت و...
جداول آماری   (1380 بار دانلود)
جدول توزیع نرمال، خی دو، و توزیع t- استودنت
فرمول های مقدماتی مشتق و انتگرال   (896 بار دانلود)
در این فایل فرمول های مقدماتی مشتق و انتگرال به صورت خلاصه در یک جدول آورده شده اند.
توزیع های پیوسته خاص   (1567 بار دانلود)
توزیع یکنواخت، توزیع نمایی، ارتباط توزیع نمایی و پوآسون، توزیع گاما، ارتباط توزیع نمایی و گاما، توزیع نرمال، تقریب توزیع دوجمله ای و پواسون با توزیع نرمال، توزیع بتا
توزیع های گسسته خاص   (1316 بار دانلود)
متغیر تصادفی برنولی، توزیع دوجمله‌ای، توزیع هندسی، توزیع دوجمله‌ای منفی، توزیعفوق هندسی، توزیع پوآسون
امید ریاضی   (1592 بار دانلود)
جدول توزیع نرمال   (1297 بار دانلود)
اعداد مختلط   (3679 بار دانلود)
اعداد مختلط، فرم قطبی عدد مختلط،فرمول دموآور، ریشه های n ام عدد مختلط، فرمول اویلر، فرم نمایی عدد مختلط، ریشه های معادله درجه دو، قضیه اساسی جبر، مکان هندسی در صفحه مختلط
تمرینات معادلات دیفرانسیل کامل   (506 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی پیوسته   (1701 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی پیوسته، توزیع توام،چگالی شرطی،
چگالی توام متغیر های تصادفی گسسته   (1608 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی گسسته
متغیرهای تصادفی- تابع توزیع و ...   (1878 بار دانلود)
تمرینات سری دوم- احتمال بخش دوم   (1040 بار دانلود)
تمرینات معادلات دیفرانسیل جداشدنی و همگن   (486 بار دانلود)
معادله دیفرانسیل کامل و عامل انتگرال   (721 بار دانلود)
متغیر های تصادفی   (1649 بار دانلود)
احتمال-بخش سوم (فرمول احتمال کل و فرمول بیز)   (1664 بار دانلود)
احتمال-بخش دوم (احتمال شرطی)   (1489 بار دانلود)
مفاهیم اولیه و معادلات دیفرانسیل جداشدنی   (757 بار دانلود)
مرتبه معادله دیفرانسیل، معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر یا جدا شدنی، معادلات دیفرانسیل قابل تبدیل به معادله دیفرانسیل جداشدنی، معادله دیفرانسیل همگن
تمرینات سری اول   (1233 بار دانلود)
احتمال- بخش اول   (2099 بار دانلود)
ترکیبیات   (2339 بار دانلود)
تمرین ریاضی یک- کاربرد انتگرال، انتگرال ناسره و سری   (731 بار دانلود)
حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری توانی   (622 بار دانلود)
دنباله و سری   (804 بار دانلود)
انتگرال های غیر عادی   (673 بار دانلود)
کاربرد انتگرال- قسمت دوم   (774 بار دانلود)
تمرین معادلات سری سوم   (437 بار دانلود)
ریاضی یک- انتگرال معین و کاربرد آن تا قبل از محاسبه حجم   (997 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- ادامه لاپلاس- کلاس مجازی   (504 بار دانلود)
معادلات دیفرانسیل جلسه دوازدهم تا چهاردهم کلاس مجازی-تبدیل لاپلاس   (704 بار دانلود)
اتگرال گیری- تغییر متغیرهای مثلثاتی، توابع مثلثاتی،تغییر متغیر گویاساز، دوجمله ای دیفرانسیلی و ...   (946 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- توابع گویا- تجزیه به کسرهای جزئی   (1047 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه دهم و یازدهم -کلاس مجازی   (556 بار دانلود)
تمرین مبانی احتمال- سری دوم   (400 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- روش جزء به جزء   (908 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- تغییر متغیر   (1011 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه هشتم و نهم -کلاس مجازی   (730 بار دانلود)
جزوه-مبانی احتمال- 7 اردیبهشت   (489 بار دانلود)
تمرین آمار مقدماتی- سری اول   (684 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه ششم و هفتم -کلاس مجازی   (623 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- مقادیر اکسترمم، قضیه رل و مقدار میانگین،...-کلاس مجازی   (1015 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم ریاضی یک   (718 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل   (542 بار دانلود)
کتاب حساب دیفرانسل- آدامز   (1267 بار دانلود)
اسلاید های آمار توصیفی- جلسه 26 فروردین   (3320 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- کاربردمشتق- هوپیتال-کلاس مجازی   (1004 بار دانلود)
کتاب حساب دیفرانسیل - استوارت   (925 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- توابع هذلولوی-کلاس مجازی   (762 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه پنجم -کلاس مجازی   (690 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه چهارم کلاس مجازی   (687 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- کلاس مجازی- به روز شده 24 فروردین   (1029 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه اول تا سوم کلاس مجازی   (908 بار دانلود)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
a_sobhani@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس